Samschtes, den 2. Oktober um Belval

D’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Médecine a.s.b.l. invitéieren den 2. Oktober 2021 op den zweeten „Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem“ op d’Uni.lu um Belval. Zesumme mat de verschiddenen Acteuren aus dem Santé-Secteur ass et d’Zil lëtzebuerger Medezinstudéierend méi no un de lëtzebuerger Gesondheetssystem ze bréngen an hinnen eng Virstellung dovunner ze ginn, wéi hiren Aarbechtsalldag zu Lëtzebuerg wäert ausgesinn.

L’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Médecine a.s.b.l vous invite le 2 octobre 2021 à la deuxième édition du „Dag vum Lëtzebuerger Gesonheetssystem“ à l’Université du Luxembourg au Belval. Ensemble avec les différents acteurs du système de santé, le but de la journée est de rapprocher les étudiants en médecine au secteur de la santé et de leur donner une vision de leur quotidien au travail au Luxembourg.

Du bass Medezinstudéierenden, an der Fachartztausbildung oder grad fäerdeg a wëlls herno zu Lëtzebuerg als Dokter schaffen an hues nach Froen? Da mell dech elo un!

Inscription

Organisé par:

Sponsored by: