Samschtes, den 21. September um Belval

D’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Médecine a.s.b.l. an d’Université du Luxembourg invitéieren den 21. September 2019 op den éischten „Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem“ op de Belval. Zesummen mat den verschiddenen Acteuren aus dem Gesondheetssystem ass et d’Ziel lëtzebuerger Medezinstudenten opzeklären iwert dei medezinesch Formatioun & Stagen, Fachartztausbildungen, Recherche Méiglechkeeten, Job Opportunitéiten an d’Fonktionnement vun eisem Gesondheetssystem héi zu Lëtzebuerg.

L’Association Luxembourgeoise des Etudiants en Médecine a.s.b.l et l’Université du Luxembourg vous invitent le 21. Septembre 2019 à la première Edition du „Dag vum Lëtzebuerger Gesonheetswiesen“ au Belval. Ensemble avec les différents acteurs du système de santé, le but de la journée est d’informer sur les formations médicales & stages, les internats, opportunités d’emploie, les possibilités de recherche étant médecin-chercheur et le fonctionnement de notre système de santé au Luxembourg.

Du bass Medezinsstudent, an der Fachartztausbildung oder grad fäerdeg a wëlls dech du Lëtzebuerg nidderloossen an hues nach Froen ? Da mell dech elo un !

Inscription

Organisé par:

Sponsored by: